Regulamin Katalogu Stron FRIKOMP


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Usługa Katalogu Stron FRIKOMP  świadczona jest przez firmę FRIKOMP, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul.Bukowej 20,  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod numerem KRS 00000020233, NIP: 622-264-36-64, zwaną dalej FRIKOMP.

Świadczenie Usługi Katalogu Stron FRIKOMP odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Katalogu Stron FRIKOMP. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Katalogu Stron FRIKOMP należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

Korzystając z Usługi Katalogu Stron FRIKOMP. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. DEFINICJE

1. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:
– Regulamin – niniejszy regulamin;
– Usługa, Katalog, Katalog FRIKOMP – Usługa Katalogu Stron FRIKOMP polegająca na wyszukiwaniu odpowiednio skatalogowanych tematycznie stron WWW na podstawie zadanych kryteriów;
– Użytkownik – osoba korzystająca z Katalogu lub dodająca stronę do zasobów Katalogu.

 

III. USŁUGA

1. Katalog FRIKOMP  zawiera zbiór stron internetowych, zaakceptowanych przez firmę FRIKOMP i skatalogowanych według różnych kryteriów celem ułatwienia Użytkownikowi wyszukiwania żądanych informacji oraz służy do wyszukiwania stron WWW na podstawie zadanych kryteriów.
2. Firma FRIKOMP nie zezwala na kopiowanie, jakiekolwiek przetwarzanie, zmianę układu i formy graficznej treści prezentowanych przez Katalog.
3. Firma FRIKOMP dołoży maksymalnej staranności, aby Katalog miał możliwie największy zasięg i oferował możliwie najlepszą jakość wyników wyszukiwania.
4. Firmie FRIKOMP przysługuje prawo dowolnego dodawania, usuwania, ograniczania zasięgu indeksacji oraz wprowadzania zmian w sposobie prezentacji wyników wyszukiwania. Dotyczy to także stron dodanych przez Użytkowników.
5. Firmie FRIKOMP przysługuje prawo usunięcia strony WWW z Katalogu i wyników wyszukiwania, bez uprzedzenia.
6. Dodając stronę do Katalogu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu oraz deklaruje, iż strona będzie dopasowywana do zmian wprowadzonych w Regulaminie.
7. Korzystanie z Katalogu jest bezpłatne.
8. Informacje prezentowane w Katalogu, a także w jego mechanizmach przeszukujących i katalogujących Internet, przygotowane przez autorów stron WWW, muszą zawierać treści identyczne z tymi, które następnie prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom, w wyniku wyszukiwania.
9. Odpowiedzialność za indeksowane treści:
Autorzy i osoby dodające stronę ponoszą pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na stronach WWW, o których mowa w pkt.1.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania Katalogu zgodnie z zasadami Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Katalogu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nie dodawania do Katalogu treści bezprawnych, w tym stron zawierających treści których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności: stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści pornograficzne, erotyczne, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów;
4. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Katalogu.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia dodanej przez siebie do Katalogu strony WWW. W tym celu Użytkownik musi wykazać, iż posiada stosowne uprawnienia do danej strony WWW (jej domeny).


V. PRAWA I OBOWIĄZKI FRIKOMP

1. Firma FRIKOMP dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
2. Firma FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. informacje oraz materiały pobrane przez Użytkownika z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b. sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki; zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji zawinionych przez firmę FRIKOMP.
3. Firma FRIKOMP ma prawo do zlikwidowania Katalogu w każdym momencie.
4. FRIKOMP podejmuje samodzielną decyzję w sprawie dodanie lub nie danej strony do Katalogu; dotyczy to także strony zgłoszonej do Katalogu przez Użytkownika. Wszelkie sformułowania dotyczące dodawania strony przez Użytkownika użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć jako propozycję dodania strony do Katalogu przez Użytkownika.
Ogólne zasady dodawania stron do Katalogu przez FRIKOMP:
Nie będą dodawane strony:
*niedokończone (w budowie: serwisy ogłoszeniowe z małą ilością ogłoszeń; fora dyskusyjne skupiające kilku użytkowników),
*bez istotnej treści (np. tytuł i parę linków, wielokrotnie powielane katalogi stron WWW, strony startowe czyli tzw. “doorway page”),
*nie różniące się istotnie od stron już znajdujących się w Katalogu,
*łamiące prawo,
*które zdaniem FRIKOMP łamie dobre obyczaje lub może naruszać dobre imię firmy FRIKOMP,
*wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe (np. spam w URL-u).
Wymagania:
*każda strona może zostać dodana do Katalogu tylko raz (wyjątki czynione mogą być w przypadku dużych serwisów niekomercyjnych),
*nie będą dodawane osobne serwisy poświęcone produktom lub usługom jakiejś firmy, jeżeli strona tej firmy jest już w Katalogu,
*nie będą dodawane podstrony lub podserwisy (w takim przypadku w Katalogu umieszczona zostanie strona główna serwisu),
*strony sklepów internetowych oraz firm będą dodawane tylko wtedy, gdy na stronie pojawi się pełny adres i nazwa firmy,
*Katalog nie przyjmuje aliasów stron, czyli adresów z domen .prv.pl, of.pl oraz subdomen itp., w celu uniknięcia duplikatów wpisów,
*na stronach nie można umieszczać dialerów,
*strony, przy wyświetlaniu których pojawiają się elementy utrudniające nawigację (pop-upy, exity, dialery, dodatkowe okienka, przekierowania etc.), nie będą dodawane do katalogu.
*Nie będą weryfikowane treści zawarte na stronach, które zostaną opisane w Katalogu, dlatego może się zdarzyć, że Użytkownik zostanie wprowadzony w błąd, w takich przypadkach prosimy o kontakt na adres katalog@frikomp.pl.


VI. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

1. Każdemu Użytkownikowi Katalogu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres katalog@frikomp.pl
3. FRIKOMP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. FRIKOMP zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od FRIKOMP (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). FRIKOMP ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
FRIKOMP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: katalog@frikomp.pl
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: katalog@frikomp.pl
Do korzystania z Usługi konieczny jest komputer wyposażony w dostęp do Internetu i odpowiednią przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer).

 

VII. ZMIANY REGULAMINU

Firma FRIKOMP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem katalog@frikomp.pl i zapoznawania się z nimi.